Gestió d’inscripcions a les activitats extraescolars

Inscripcions activitats extraescolars
Id de la inscripció Id de família Correu electrònic Cognoms alumne Nom alumne Curs Id activitat Títol activitat Preu mensual Horari Confirmat Action